ASEAN Action Towards Circular Economy​

ASEAN Action Towards Circular Economy

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เข้าร่วมสัมนางาน ASEAN Action Towards Circular Economy : Move Forward with Extended Producer Responsibility

ซี อาเซียน (C asean) ร่วมกับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) จัดงาน ซี อาเซียน ฟอรั่ม ในหัวข้อ “ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” โดยเล็งเห็นความสำคัญสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนในการพิจารณาบูรณาการ หลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ครอบคลุมตลอดทั้งชีวิตวงจรผลิตภัณฑ์ (EPR) ภายในกรอบเศรษฐกิจหมุนเวียน

วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและหารือร่วมกัน โดยสร้างแรงบันดาลใจ และไอเดียกลยุทธ์ที่สามารถดำเนินการเพื่อนำหลัก EPR มาใช้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย ทั้งการนำมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อตกตะกอนในการพัฒนาแผนงานผสมผสานหลักการ EPR เข้ากับนโยบายระดับชาติ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์สูงสุดคือการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม การสัมนาครั้งนี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนและประเทศไทยในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคต ที่เศรษฐกิจหมุนเวียนจะไม่เป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นความจริงที่เราต้องสร้างร่วมกัน

ท้ายที่สุดนี้ บริษัทยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด ได้เห็นด้วยกับแนวคิดที่ได้เข้าร่วมสัมนา และพร้อมให้ความร่วมมือ

 

ที่มา : https://thailandsupplychain.com/home/event-detail?id=28

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top