จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

           บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จัดทําจริยธรรมองค์กรฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือและปฏิบัติตาม เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อที่ว่าแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นเครื่องมือสําคัญในการนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

1. ซื่อสัตย์และเชื่อถือได้

       เนื่องจากความซื่อสัตย์ถือเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของความเชื่อถือและความไว้วางใจ หากบริษัทไม่ได้รับความเชื่อถือหรือความไว้วางใจแล้ว บริษัทก็ย่อมจะประสบปัญหา ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงต้องการบรรลุเป้าหมายความสําเร็จ อันได้แก่  การได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุดจากลูกค้าของบริษัท ดังนั้น  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจึงต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ความยุติธรรม และความถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าของบริษัท

2. ให้ความเคารพนับถือผู้อื่นอย่างสมํ่าเสมอ

       พนักงานของบริษัทจะต้องประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้อื่น ดังเช่นที่ตนต้องการให้ผู้อื่นนั้นปฏิบัติต่อตนเอง ดังนั้น จึงจำเป็นที่ทุกคนในบริษัท จะต้องให้ความเคารพนับถือต่อบุคคลใดๆ ก็ตามที่บริษัท ทําการติดต่อ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3. ยุติธรรมและไม่แบ่งแยก

       ความยุติธรรม และความเสมอภาคเท่าเทียมนั้นจัดเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องมีอยู่ในองค์กร การแบ่งแยกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชนชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ ศาสนา อายุ เชื้อสาย หรือด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอย่างร้ายแรง  ความเหลื่อมล้ำซึ่งเกิดขึ้น อาจเป็นผลมาจากการใช้หรือได้รับข้อมูลหรือบริการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงจําเป็นที่พนักงานของบริษัททุกคนควรจะใช้วิจารณญาณอย่างระมัดระวัง โดยอาจขอคําปรึกษาจากฝ่ายบริหารจัดการได้ ในกรณีที่พนักงานดังกล่าวเห็นว่าตนไม่สามารถใช้วิจารณญาณในการตัดสินเรื่องนั้นๆ ได้

4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

       การละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อตกลง เงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้สิทธิใดๆ หรือสัญญาทางการค้านั้น ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในทุกกรณี การใช้ระบบ Computer Software ในการทํางานในแต่ละวันของพนักงานบริษัทจะต้องเป็นไปตามที่บริษัท กำหนดไว้ ห้ามทําซ้ำ Software เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง

5. การรักษาความลับ

      การรักษาความลับของข้อมูลซึ่งบริษัทได้ให้คํามันหรือสัญญาไว้ว่าจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่บริษัทได้รับหรือรับทราบข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่มิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาใดๆของบริษัทก็ตาม พนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องเก็บรักษาความลับซึ่งอาจมีผลทําให้ขาดความไว้วางใจจากลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท ( suppliers) หรือคู่ค้าทางธุรกิจหรือบุคคลอื่นใด

6. ความถูกต้องในการเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัท

      ข้อมูลต่างๆของบริษัทจะต้องถูกจัดเก็บรักษาและทําการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลทุกประเภท เช่น ข้อมูลด้านคุณภาพ ข้อมูลด้านความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลด้านการเงินและการบัญชีสมุดและรายงานด้านการเงินและการบัญชีทั้งหมดของบริษัท จะต้องแสดงถึงธุรกรรมและเหตุการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

7. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

     บริษัทมุ่งหวังที่จะให้พนักงานของบริษัทให้ความสําคัญในการประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึง การปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดในเรื่องของการยื่นแบบภาษีและการชําระภาษีซึ่งจะต้องกระทําภายในเวลาที่กำหนดและอยย่างถูกต้องครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบ อย่างถูกต้องแล้ว

8. เป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ

     นโยบายของบริษัท คือ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมันและแน่วแน่ในขณะเดียวกัน บริษัทจะไม่นําวิธีที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่นํามาใช้เพื่อประโยชน์ในการแข่งขันรวมทั้งห้ามมิให้มีการการลักลอบขโมยหรือใช้ข้อมูลใดๆที่สําคัญ ข้อมูลทางการค้า หรือความลับทางการค้าซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล หรือทําการล่อลวงหรือกระทําการใดให้พนักงานลูกจ้างเดิมหรือลูกจ้างปัจจุบันของบริษัทดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นๆ ให้แก่บริษัท

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top