บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

YYE ผ่าน-มอก.

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.

มอก. หรือที่ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

ในปี 2566 นี้ บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ได้รับอนุญาต ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร เล่ม 1 พอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ และพอลิเมทิลเพนทีน ที่ถูกต้องตามมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก. 655 เล่ม 1-2553

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พลาสติกบรรจุอาหาร สำหรับเตาไมโครเวฟ เล่ม 2 สำหรับอุ่นครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 2493 เล่ม 2-2556

มาตรฐาน มอก. YYE
error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top