นโยบายการดำเนินการจัดการพลังงาน

      บริษัท ยืนยงเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยกรพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมุ่งเน้นมีแนวทางปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อทำให้พนักงาน ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนิน การอนุรักษ์พลังงาน และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ และการประหยัดพลังงานของประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การอนุรักษ์พลังงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร และผู้บริหารองค์กร ต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติการจัดการพลังงงาน

2.ทางบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงาน เพื่อมุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน และต้นทุนการผลิต

3.ทางบริษัทฯ กำหนดให้มีการนำเสนอแผนการอนุรักษ์พลังงาน จากแผนกต่างๆ เพื่อร่วมพิจารณาตั้งเป็นเป้าหมายลดดัชนีการใช้พลังงานของบริษัทให้ได้ 0.5% ของการใช้พลังงานรวมโดยมีการทบทวนเป้าหมายตามการใช้พลังงานที่เหมาะสม

4.มุ่งเน้นปฏิบัติตามแนวทางการจัดการพลังงานของ พ.ร.บ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้มีการอนุรักษ์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

5.กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการจัดการพลังงาน เป้าหมายลดการใช้พลังงาน และแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์ พลังงานอย่างน้อยปีล่ะ 1 ครั้ง

6.ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานภายในองค์กร เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

7.การทำพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กร เพื่อมุ่งไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

ประกาศ เจตนารมณ์ลดการปล่อยก๊าซ

        ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ในที่ประชุมระดับผู้นำสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 (COP26) ว่า ประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา 

      ในโอกาสนี้ บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีนโยบายชัดเจนด้านความยั่งยืนเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วม อีกทั้งได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านพลังงานที่ยั่งยืน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของ บริษัทฯ ภายในปี ค.ศ. 2033  เพื่อขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในการเตรียมความพร้อมของประเทศสู่ Carbon Neutrality 2050

     ซึ่งปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เริ่มแสดงผลกระทบในด้านต่างๆ กับมนุษยชาติและโลกจะเห็นได้จากการเกิดน้ำท่วม ไฟป่า คลื่นความร้อน และธารน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเกิดปะการังฟอกขาว เป็นหลักฐานที่ปรากฏชัดขึ้นและใกล้ถึงจุดอันตราย สาเหตุที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นเกิดจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 

     จากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ เมื่อสถานการณ์ใกล้ถึงจุดอันตราย อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกและจะกลับคืนมาไม่ได้ ทำให้แต่ละประเทศ รวมทั้งองค์กรและบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เริ่มออกมาประกาศเจตนารมณ์ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 จากนี้ไปการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและร่วมกันลดผลกระทบดังกล่าว 

      นอกจากนี้ บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก็พร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กร ด้วยเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรไปสู่การลดการปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  ต่อไป

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top