นโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคม

      บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้ความสำคัญต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยความสามารถ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกรอบในการปฎิบัติงานในด้านต่างๆ ให้คณะผู้บริการ และพนักงานทุกคนยึดถือปฎิบัติ โดยยึดหลักการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมไทย โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

      บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร ภายใต้กรอบความคิดที่ว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นได้งอกเงย และเติบโตขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน แม้กระทั่งในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการประพฤติมิชอบเช่นที่ว่านี้อยู่ ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ หัวหน้าหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงแสดงความร่วมมือกันในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในองค์กร

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

     บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้

3.1 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี

3.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

3.3 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย

3.4 บริษัทฯ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ตามหลัก PDPA ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือตามกฎหมาย

3.5 บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือการกระทำต่อผู้อื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

      บริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับระดับของอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย บริษัทฯ มีสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานโดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งถังดับเพลิง ประตูหนีไฟ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้มาเยี่ยมชมภายในโรงงานโดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

      บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ โดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

     บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน ถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ รวมถึงจัดระบบภายในเพื่อควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้งการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เป็นต้น

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

      บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน และให้ความช่วยเหลือตามกำลัง แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรม CSR  เป็นต้น

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top