นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

( Personal Data Protection Policy )

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมเป็นการเฉพาะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายนี้ ให้รวมถึง

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในธุรกิจของบริษัทเช่น ชื่อ – นามสกุล รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร ลายเซ็นทะเบียนรถยนต์ หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกิจร่วมกันหรือตามที่กฎหมายกำหนด

          (* เพื่อความกระชับ คำว่า ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน หรือ บุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ต่อไปนี้จะรวมกันเรียกว่า ลูกค้า ” )

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร รูปถ่าย ลายเซ็น ลายนิ้วมือ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์ เฟสบุ๊ค วุฒิการศึกษา ชื่อบิดา มารดา คู่สมรส ข้อมูลในใบสมัครงาน หรือ ข้อมูลอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ในการจ้างงาน การบริหารงาน หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งของลูกค้าหรือของพนักงาน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ลักษณะเด่นทางกายภาพ หรือ ข้อมูลอ่อนไหวอื่นใดที่กฎหมายกำหนด ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 2 : วัตถุประสงค์และขอบเขตการใช้ข้อมูล

บริษัท ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของพนักงาน

 1. ตามความจำเป็นในการบริหารงาน
 2. ตามสัญญาที่มีต่อกัน
 3. ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
 4. ตามประโยชน์ของเจ้าของข้อมูล

โดยจะใช้ข้อมูลในทุกส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ ในการทำงาน ทั้งในสำนักงาน โรงงาน สาขา บริษัทฯในเครือ บริษัทฯ คู่ค้า หรือ หน่วยงานอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยจะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยอย่างเป็นความลับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล

ส่วนที่ 3 : อายุการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ของพนักงานที่ใช้ในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกัน จะเก็บไว้ตลอดเวลาที่ใช้งาน ข้อมูลที่สำคัญจะเก็บต่อเนื่องหลังจากพ้นสภาพไปแล้วไม่เกิน 10 ปี โดยเก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นเอกสารที่ปลอดภัย

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ไม่ใช้งาน เช่น ใบสมัครงานที่ไม่รับเข้าทำงาน หรือ ใบเสนอราคา ที่ไม่มีการซื้อขายต่อกันจะเก็บไว้ไม่เกิน 3 เดือน จะทำลายโดยการย่อยหรือเผาทำลายหรือวิธีอื่นใด เพื่อป้องกันการนำมาใช้ผิด

3.3 ข้อมูลใดที่เก็บไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มั่นคง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องตามจริงแล้ว บริษัทฯ อาจทำลายข้อมูลที่เป็นกระดาษก็ได้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ ไม่ซ้ำซ้อน ในการจัดเก็บ

3.4 ข้อมูลที่ใช้งานทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของพนักงาน หากจะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข บริษัทฯ จัดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำการทบทวน อนุมัติก่อนการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่คุ้มครองไว้นั้นได้รับการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยอย่างมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูล

3.5 ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว ( ตามมาตรา 26 ) หากจะมีการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ เปลี่ยนแปลง ตามความจำเป็นในการบริหารงานหรือตามกฎหมายกำหนด  บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งและใช้อย่างระมัดระวังเป็นความลับ

3.6 ระหว่างเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล บริษัท ฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบเป็นระยะ และให้มีการทบทวน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติ หรือ กฎหมายประกาศเพิ่มเติม หรือ เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง บริษัท ฯ จะทบทวน ปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครองตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 4 : สถานที่เก็บและผู้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัท ฯ จะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในคอมพิวเตอร์ หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่มีความมั่นคง ปลอดภัย และจัดให้ผู้ใช้งานมี Password หรือ รหัสลับเฉพาะคนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการเก็บรักษาที่มั่นคง ปลอดภัย

4.2 กรณีที่เก็บเป็นเอกสาร สถานที่เก็บจะจัดให้มีการล็อคกุญแจที่มั่นคง ปลอดภัยและกำหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะคน

ส่วนที่ 5 : การมอบหมายให้บุคคลภายนอกประมวลผลให้ หรือ การส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

5.1  ในกรณีที่

5.1.1  บริษัท ฯ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือของพนักงานไปให้บุคคล หรือ หน่วยงานภายนอก ดำเนินตามข้อตกลงกัน

5.1.2  บริษัท ฯ มอบหมายให้บุคคล องค์กรอื่นใดทำการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลให้

5.1.3  ลูกค้าที่ รู้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือ ของพนักงานขณะติดต่องานกันบริษัท ฯ จัดให้มีข้อตกลงให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกนั้น เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลให้มั่นคง ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

5.2   การส่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวไปหน่วยงานภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมข้อมูลในนามนิติบุคคล ( กรรมการผู้จัดการ) และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีความเห็นร่วมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายก่อนทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานภายนอก หรือ ประเทศปลายทางมีการคุ้มครองที่มั่นคง ปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

ส่วนที่ 6 : ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงแต่งตั้งให้พนักงานผู้มีตำแหน่งต่อไปนี้ ปฏิบัติตามนโยบายและหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ผู้จัดการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในนามนิติบุคคล
 2. ผู้แทนฝ่ายบริหารในระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีหน้าที่จัดทำและบริหารระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้เสนอแนะ ตรวจสอบ ประสานงาน ควบคุม เพื่อให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับกฎหมาย เป็นความลับและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
 5. ผู้จัดการ / หัวหน้างานทุกหน่วยงาน เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือของลูกค้าที่หน่วยงานตนเองใช้งาน
 6. พนักงานทุกคน เป็นผู้เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองใช้งานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 7. ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดของบริษัท ฯ ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
 8. คณะทำงานระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นผู้จัดทำรายละเอียดของระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายนี้

ส่วนที่ 7 : สิทธิของเจ้าของข้อมูล

     7.1   บริษัท ฯ ให้ความเคารพสิทธิ ของเจ้าของข้อมูลอย่างสูงและจัดให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • ขอคัดค้าน ขอระงับการใช้
 • ขอให้ลบออกจากการเก็บ การใช้ การเปิดเผย
 • ขอถอนความยินยอม
 • ขอให้เปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้อง
 • ขอรับสำเนา หรือ ขอรับการรับรองข้อมูล
 • ขอให้โอนข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น
 • ขอตรวจสอบวิธีการเก็บ การใช้ การเปิดเผยข้อมูล
 • ขอทราบแหล่งที่มาของข้อมูลที่ตนไม่ยินยอมไว้แต่แรก
 • ถ้าเกิดความเสียหาย หรือ คนอื่นได้ประโยชน์ มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวต้องไม่กระทบกับสิทธิการใช้ข้อมูลของบริษัท ฯ ตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด

7.2 กรณีที่บริษัทฯ ยังคงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้โดยสุจริต ไม่นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่ทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหาย  บริษัท ฯ ขอความยินยอมจากลูกค้าหรือพนักงานให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามปกติต่อไป

7.3 พนักงานที่มีเหตุสงสัย หรือ พบเหตุผิดปกติจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน สามารถร้องเรียน หรือ ขอใช้สิทธิข้างต้น ได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ( ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ) ที่บริษัท ฯ กำหนด เพื่อดำเนินการให้

7.4 ลูกค้าที่มีเหตุสงสัย หรือ พบเหตุผิดปกติจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน สามารถร้องเรียน หรือ ขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่ผู้ควบคุมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน (ผู้จัดการ / หัวหน้างานต้นสังกัดที่ลูกค้าติดต่องานด้วย) เพื่อดำเนินการให้

7.5 ผู้สนใจหรือผู้เกี่ยวข้องใด ๆ กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 064-341-4873 หรือ Website : www.yuenyong.co.th  หรือ ตามที่อยู่ 889/1 หมู่ 7 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02 323-9072 ได้ในเวลาทำการ

7.6 พนักงาน ลูกค้า หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้รับความสะดวก ไม่ได้รับการแก้ไขตามสิทธิที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการให้

7.7 การตัดสินข้อร้องเรียน หรือ สงสัย ให้ผู้ควบคุมข้อมูลในนามนิติบุคคล ( ผู้จัดการฝ่ายบริหาร) โดยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีอำนาจตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด

7.8 กรณีที่ตัดสินใจไม่ได้ หรือ ไม่แน่ใจให้ปรึกษาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อให้ความเห็นประกอบการตัดสินใจ

ส่วนที่ 8 : หน้าที่ของเจ้าของข้อมูล

8.1  นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามที่ร้องขอภายในเวลาที่กำหนด

8.2  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน 7 วัน

8.3  ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานหรือของลูกค้าตามหน้าที่โดยสุจริต ห้ามนำไปหาประโยชน์ส่วนตัวหรือห้ามทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหายใด ๆ ทุกกรณี

8.4  หากพบเหตุผิดปกติ หรือ เหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอันอาจทำให้เกิดความเสียหาย ให้แจ้งบริษัทฯ ทราบทันทีเพื่อระงับได้ทันเหตุการณ์

ส่วนที่ 9 : บทลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผิดนโยบายนี้

ลูกค้า พนักงาน หรือ ผู้ใด นำข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ฯ คุ้มครองไว้

 • ไปใช้ เปิดเผย นอกจากวัตถุประสงค์ที่บริษัท ฯ กำหนดไว้ หรือ โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม
 • นำไปหาประโยชน์ส่วนตัว หรือ ทำให้เจ้าของข้อมูลเสียหาย
 • ทำผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • ทำผิดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับนโยบายนี้

บริษัทฯ จะลงโทษถึงขั้นสูงสุด หรือดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุดและชดใช้ความเสียหายเต็มจำนวน

ส่วนที่ 10 : การขอความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แจ้งนโยบายนี้ แจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้ผู้สมัครงานทราบและยินยอมแต่แรกก่อนการสมัครงาน

10.2 ให้ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน แจ้งนโยบายนี้ แจ้งวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้ลูกค้าทราบและยินยอมแต่แรกก่อนทำธุรกิจต่อกัน

10.3 บริษัท ฯ จะขอข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ในกรณีที่จำเป็นต้องขอจากบุคคลอื่น บริษัท ฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลก่อนการใช้ครั้งแรก หรือ ภายใน 30 วัน หรือ โดยเร็วเท่าที่จะทำได้

10.4 การขอความยินยอมอาจทำเป็นหนังสือ หรือ ขอความยินยอมโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ ทางอินเตอร์เน็ต หรือ วิธีการอื่นใดที่เป็นการรับรู้กันโดยชัดแจ้งทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวเสมอไป

ส่วนที่ 11 : การให้ความยินยอม

11.1  ลูกค้าหรือพนักงานที่บริษัท ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท ฯ ขอใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปตามปกติ

11.2  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนยาน 2565

11.2.1 ลูกค้าใหม่ ที่บริษัท ฯ แจ้งนโยบายนี้ให้ทราบแล้วและไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องใด ๆ ให้บริษัท ฯ ทราบ และตกลงทำธุรกิจร่วมกัน ถือว่าลูกค้าใหม่นั้นยินยอมให้บริษัท ฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำธุรกิจกัน

11.2.2 ผู้สมัครงาน หรือ พนักงาน ที่บริษัท ฯ แจ้งนโยบายนี้ให้ทราบแล้วและไม่ได้แจ้งข้อขัดงข้อใด ๆ ให้บริษัท ฯ ทราบ และเขียนใบสมัครงาน หรือ ลงนามในสัญญาจ้างงาน ถือว่าผู้สมัครงาน หรือพนักงาน นั้นยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตั้งแต่วันแรกที่สมัครงาน

11.2.3 ผู้สนใจทั่วไป ที่บริษัทแจ้งนโยบาย และวัตถุประสงค์ใช้ข้อมูลให้ครบแล้ว  ที่ไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องใด ๆ ให้บริษัทฯ ทราบถือว่าผู้สนใจนั้นยินยอมให้บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้แต่แต่วันแรกที่ติดต่อกัน

11.3 การให้ความยินยอมอาจทำเป็นหนังสือ หรือ ให้ความยินยอมโดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เป็นคลิปภาพ หรือ คลิปเสียง หรือ วิธีการอื่นใดที่เป็นการรับรู้โดยชัดแจ้งทั้ง 2 ฝ่ายก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสืออย่างเดียวเสมอไป

ส่วนที่ 12 : การประชาสัมพันธ์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

12.1 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเผยแพร่นโยบายนี้ ให้ผู้สมัครงาน พนักงานใหม่และพนักงานประจำทราบ

12.2 ให้ผู้จัดการทุกหน่วยงานเผยแพร่นโยบายนี้ ให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ที่ตนเองเกี่ยวข้องทราบ

12.3 ให้ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ หรือ ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เผยแพร่นโยบายนี้ทาง Website หรือ สื่อ Media ใด ๆ ของบริษัท ฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องและหรือผู้สนใจทราบ

12.4 กรณีที่เจ้าของข้อมูลประสงค์ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองส่วนบุคคลที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-323-9072 ต่อ 155 (ในเวลาทำการ)

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

รายการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และจุดประสงค์การใช้งาน

ขอบเขตการใช้ข้อมูล

บริษัทฯ  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในทุกส่วนงานที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้น ๆ ในการทำงาน หรือตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ได้ ทั้งในสำนักงาน โรงงาน สาขา บริษัทฯในเครือ บริษัทฯ คู่ค้า หรือ หน่วยงานอื่นใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าว ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ (ถ้ามี) ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และจะเก็บ ใช้เปิดเผยอย่างเป็นความลับเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล

การขอความยินยอม และ การให้ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในกรณีท่านตกลงทำธุรกิจใด ๆ ร่วมกับบริษัท ฯ และไม่ได้แจ้งข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บริษัท ฯ ทราบถือว่าท่านยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลของท่านได้ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัท ฯ…บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูส่วนบุคคลใด ๆ ของท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชม Website ของเรา

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top