มอก. คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร

มอก. คืออะไร

มอก. คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อบรรจุภัณฑ์อาหาร

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป จะมีการประกาศบังคับใช้ มาตรฐาน มอก. สำหรับผู้ผลิต ซึ่งถ้าหากสินค้าที่ผลิตไม่ได้รับมาตรฐาน มอก. แสดงไว้ที่ตัวผลิตภัณฑ์, บรรจุหีบห่อ ก็จะไม่สามารถจำหน่ายได้ เนื่องจากไม่ตรงกับเงื่อนไขของหน่วยงานราชการ ดังนั้นเราจะมาค้นหาความหมายของ มอก. ว่าคืออะไร และสำหรับโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ มีผลอย่างไรบ้าง ทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค.

มอก. หรือที่ย่อมาจาก “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น

เอกสาร มอก-YYE

มอก. มีความสำคัญอย่างไร

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ได้แก่

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน
 3. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 4. ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง
 5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการกำหนดให้สินค้านั้นๆต้องได้รับ มอก.

ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ได้แก่

 1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
 2. สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้
 3. ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้
 4. วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ
 5. ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรม คุ้มค่ากับการใช้งาน

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน

 1. ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน
 2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย
 3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย
 5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ
 6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

เครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ผู้รับรองจะมีการออกใบรับรอง และให้แสดงเครื่องหมายรับรอง โดยในส่วนของประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีที่ 3 แบบที่ 5 จัดเป็นการรับรองคุณภาพโดยบุคคลที่ 3 และมีการทดสอบแบบของผลิตภัณฑ์ ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ โรงงานที่ผลิต รวมทั้งมีการติดตามผลและได้ออกใบอนุญาตให้แสดง

โรงงานได้รับมาตรฐาน มอก.

เครื่องหมายมาตรฐาน ที่ต้องสังเกตุ

สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่จะต้องสังเกตุ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบัน สมอ.ได้อนุญาตในแสดงเครื่องหมาย มอก. 

สัญลักษณ์-มอก
ตัวอย่างสินค้า
 • เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังกับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไป ตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน๊อค กล่องอาหาร เป็นต้น

สัญลักษณ์ ที่จำเป็นต้องอยู่ในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
1. สัญลักษณ์ประเภทพลาสติก PP / PET / PS
2. สัญลักษณ์ความปลอดภัยต่ออาหาร FOOD GRADE
3. สัญลักษณ์ มอก.

สินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก จาก YYE ของเรา ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยจะมีสัญลักษณ์ มอก. ติดอยู่บนฉลากสินค้า หีบห่อ บรรจุกล่องลัง และบนตัวผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและครบถ้วน มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้น จากโรงงาน YYE จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย และถูกต้อง ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top