CSR ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ ทำความสะอาดสภาพแวดล้อม ซอยบางปูแฟคเทอรี่แลนด์

โครงการ CSR "ยืนยงรักษ์ เพื่อสังคม"

บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 889/1 หมู่ 7 ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด สมุทรปราการ 10280

ที่มาและความสำคัญ

      ด้วยพื้นที่ ซอย บางปูแฟคเทอรี่แลนด์ เป็นถนนหลักในการสัญจร ของพนักงานหลายๆ บริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และรถขนาดใหญ่ ทำให้บางคนทิ้งขยะ บริเวณขอบทางตลอดแนว อีกทั้งมีกิ่งไม้ ต้นไม้ขึ้นบังวิสัยทัศน์อาจทำให้ผู้สัญจรไปมา เกิดอุบัติเหตุ และทำให้วิสัยทัศน์บริเวณไหล่ทางเต็มไปด้วยขยะ กิ่งไม้  มองดูไม่สวยงาม อีกทั้ง ยังสร้างมลพิษทางดินและอากาศจากขยะพลาสติก อีกด้วย

      ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเพื่อสังคม นี้ขึ้นมา โดยพนักงานของบริษัทฯ และการให้ความสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริหาร ในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บุคคลในชุมชนรวมทั้งบริษัทฯต่างๆ
 2. เป็นการประชาสัมพันธ์ บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ให้บุคคลภายนอกรู้จักมากขึ้น
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์ความสะอาดให้กับพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

วิธีการดำเนินงาน

 1. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเทศบาลตำบล บางปูใหม่ และเจ้าของโครงการ เจริญสินธานี เพื่อขออุปกรณ์อำนวยความสะดวก
 2. บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของบริษัทฯ
 3. ดำเนินโครงการ พร้อมติดตามผล
 4. สรุปผลการดำเนินโครงการ

วันที่ดำเนินโครงการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2566  เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

สถานที่ดำเนินโครงการ

ซอยโครงการบางปูแฟคเทอรี่แลนด์  69/1  ต.บางปูใหม่  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • QMR
 • เจ้าหน้าที่บุคคล
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสะอาด ต่อสภาพแวดล้อมในชุมชน
 2. บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ้น
 3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และพนักงานของบริษัทต่อพนักงานของบริษัทฯ ด้วยกัน

งบประมาณที่ใช้ในโครงการ

ลำดับ

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

1

ถุงขยะสีดำใหญ่

0

2

ถุงมือผ้า

0

   
   

 

รวมจำนวนเงิน

0

ประมวลภาพกิจกรรม

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top