การทิ้งขยะพลาสติกและวิธีการลดลง: สิ่งที่เราสามารถทำได้ในบ้าน

รับมือกับปัญหาขยะ เริ่มได้ที่ตัวคุณ...

ปัญหาขยะพลาสติกได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการบริโภคสินค้าและบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เพิ่มสูงขึ้น ขยะพลาสติกเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรีไซเคิล ทำให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า และใช้เวลายากในการย่อยสลาย

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราควรงดใช้พลาสติกทุกชนิด เพราะพลาสติกบางประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์กล่องอาหารพลาสติกที่ทำจากพลาสติกคุณภาพดี สามารถนำกลับมารีไซเคิลและใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ช่วยลดปริมาณขยะที่จะถูกทิ้ง ประหยัดทรัพยากร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

กล่องโฟม แบบใช้แล้วทิ้ง
ชามพลาสติก-2-ชั้น-ฝาล็อก-YYE
กล่องอาหาร แบบรีไซเคิลได้

อย่างไรก็ตาม ในบ้านของเรามีหลายวิธีที่จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้ วิธีแรกคือ หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียว แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ ให้พกถุงผ้าไปจ่ายตลาด ใช้แก้วน้ำและภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ เช่น กล่องอาหารพลาสติกคุณภาพดี

นอกจากนี้ การคัดแยกขยะก็เป็นวิธีสำคัญในการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยแยกขยะพลาสติกออกจากขยะประเภทอื่นๆ แล้วนำไปรีไซเคิล ขณะเดียวกันก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้น้อยที่สุด และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิล

การใช้และบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบก็เป็นวิธีที่ดีในการลดขยะพลาสติก เช่น ใช้ถุงพลาสติกซ้ำหลายๆครั้งจนกว่าจะชำรุด นำขวดพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นภาชนะบรรจุของเหลว ปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่จำเป็น และเลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน

สุดท้ายนี้ ให้ทุกคนในบ้านมีจิตสำนึกและความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก โดยปลูกฝังค่านิยมการใช้และทิ้งขยะพลาสติกให้น้อยที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวเราทุกคน เมื่อทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน ก็จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และช่วยลดภาวะโลกร้อนอันเป็นประโยชน์ในระยะยาว

การรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน แต่เราทุกคนก็สามารถเริ่มจากตนเองได้ วันนี้ ตั้งใจทำความเข้าใจปัญหา แล้วเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกของตัวเองให้รับผิดชอบมากขึ้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกของเราในระยะยาว

error: Copyright 2020 @ YUENYONG ENTERPRISE CO., LTD.
Scroll to Top